Cradle to Cradle (C2C)-bedrijvenpark Zuid-Holland

Een bedrijvenpark in Zuid-Holland wordt het eerste duurzame bedrijvenpark in Nederland, gebouwd volgens de principes van Cradle-to-Cradle (‘wieg-tot-wieg’). Cradle-to-Cradle gaat uit van een oneindige kringloop van materialen. Met andere woorden: afval bestaat niet, of afval = voedsel. Gebruikte materialen kunnen na hun leven in het ene product nuttig worden ingezet in een ander product. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies optreedt en er geen restproducten zijn die alsnog schade toebrengen aan het milieu. Cradle-to-Cradle, kortweg C2C, vraagt om het intelligent ontwerpen van producten en processen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen biologische en technische kringlopen.

Binnen de afvalwaterketen betekent dit dat er wordt getracht de biologische kringloop te sluiten. Die bestaat echter uit een groot aantal kleinere, onderling samenhangende kringlopen. Zo wordt bijvoorbeeld de koolstofkringloop, de nutriëntenkringloop (stikstof, fosfaat, kalium) en uiteraard de waterkringloop onderscheiden.

Activiteiten DeSaH:

  • Haalbaarheidsstudie  

 

Over DeSaH
Kies uw bedrijfstak