Missie

De missie van DeSaH BV is de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en duurzame technologieën en concepten binnen de waterketen. Door DeSaH BV worden in samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen en andere partijen met een hoge mate van know-how duurzame innovaties ontwikkeld die op een kosteneffectieve wijze kunnen worden ingezet binnen de (decentrale) waterketen.

Visie

DeSaH werkt voortdurend aan de doorontwikkeling van bestaande concepten en technologieën, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe. Zo blijven we voorop lopen op het gebied van innovatieve en decentrale watertechnologie. DeSaH zet bovendien sterk in op de integraliteit van projecten (zie hier onze filosofie). Een hechte samenwerking tussen de verschillende partnerorganisaties vanaf de start van een project is in onze optiek essentieel voor het behalen van het gezamenlijk succes.

Filosofie

Afval bestaat niet in de waterketen.

Daadwerkelijke duurzaamheid gaat verder dan het zoeken naar besparingen; het gaat om het herontwerpen van processen. Daarbij kan de natuur als voorbeeld dienen. De natuur kent geen afval en aan de hand van dit principe kunnen wij onze processen opnieuw inrichten. Gebruikte materialen kunnen na hun leven in het ene product nuttig worden ingezet in het andere product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies optreden en ook eventuele restproducten dienen hergebruikt te worden. Lukt het om de kringloop te sluiten, dan hebben we het natuurlijke principe ‘afval = voedsel’, dat tevens het grondbeginsel is van het Cradle-to-Cradle principe (C2C), bewerkstelligd.
Zo streven we naar een circulaire economie waar zowel economische winst, als ook winst op het gebied van welzijn van mensen en winst voor de natuur geboekt kan worden. Met de  circulaire economie in gedachten is het vreemd om oude begrippen als ‘afvalwater’ te blijven gebruiken. Dit water bevat immers waardevolle componenten, waardoor het meer voor de hand ligt om te spreken van industriële, agrarische of huishoudelijke reststromen. De technologie om waarde uit deze stromen te creëren is anno 2011 voorhanden. DeSaH spreekt als pionier op het gebied van duurzame watertechnologie dan ook niet van afvalwaterbehandeling, maar van Grondstoffen Management Systeem (GMS).

Grondstoffen Management Systeem (GMS)

Het GMS omvat de inzameling, transport en verwerking van reststromen gebaseerd op het benutten van de waarde die in deze reststromen aanwezig is. Essentieel hierbij is dat er optimaal invulling gegeven wordt aan de doelstellingen van de opdrachtgever(s) en dat hierbij gebruik wordt gemaakt van de lokale omgevingsfactoren. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een brongerichte aanpak waarbij gescheiden deelstromen zo mogelijk decentraal worden behandeld.

Het ontwerp van het GMS is voor een groot deel afhankelijk van de doelstellingen van de opdrachtgever(s), de reeds bestaande infrastructuur, aanwezige reststromen en overige omgevingsfactoren. Reststromen afkomstig uit onder andere landbouw, industrie en huishoudens, maar ook (zuiverings)slib kunnen dienen als input voor het GMS. Binnen het ontwerp van het GMS wordt niet alleen een keuze gemaakt voor de toe te passen technieken voor de verwerking, maar tevens wordt bepaald welke reststromen, de mate van scheiding en verdunning van reststromen, de mate van decentralisatie en de manier van inzameling en transport van de reststromen.

Innovatieve oplossing

Om optimale waarde voor haar partners te creëren, benadert DeSaH elk afzonderlijk project vanuit een helikopterview. Op basis van de doelstellingen van haar opdrachtgever(s) in combinatie met alle relevante elementen, bestaande infrastructuur en omgevingsfactoren wordt door DeSaH BV de meest optimale uitvoeringsvorm van het GMS bepaald . In de adviezen en oplossingen die volgen kan DeSaH putten uit eerdere ervaringen en tevens in eigen beheer ontwikkelde duurzame decentrale concepten inzetten.

Vele toepassingsmogelijkheden

De DeSaH filsofie is toepasbaar in vele projecten en op veel verschillende plaatsen. In woonwijken, maar ook in kantoorgebouwen, scholen en ziekenhuizen. Voor elke locatie biedt DeSaH een passende oplossing. Het is zeer goed mogelijk om bestaande infrastructuur als mestvergisters, industriële vergisters of rioolwaterzuiveringsinstallaties te gebruiken binnen het GMS. Meer weten? Bent u geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden die DeSaH biedt? Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag een rondleiding bij een van onze projecten.

Wat kunnen wij voor u doen?