UASB reactor

In de UASB-reactor wordt organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden door bacteriën omgezet in biogas. Op deze manier wordt aanzienlijk op energie bespaard aangezien er geen beluchting benodigd is. Verder is de slibproductie zeer beperkt en wordt groene energie geproduceerd.

Het Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) proces is een veel toegepaste methode in de biologische behandeling van geconcentreerde afvalwaterstromen. DeSaH heeft de UASB reactor drastisch vereenvoudigd waardoor kleine reactoren kosteneffectief gebouwd kunnen worden. De kleinste reactor is slechts 1000L, maar uiteraard kunnen ook (veel) grotere reactoren gebouwd worden.
Het UASB-proces wordt toegepast voor de behandeling van verschillende geconcentreerde afvalwaterstromen.

Voordelen van de UASB reactor

 • beschikbaar in kleine volumes
 • zeer efficiënte verwijdering van organisch materiaal
 • productie van biogas, een duurzame energiebron
 • goed geïsoleerd, reductie warmtevraag
 • corrosievrij ontwerp
 • volledig toegankelijk voor inspectie en reiniging
 • gesloten systeem: geen geuremissies

OLAND

Het OLAND proces is een kosteneffectieve en duurzame manier om ammonium uit afvalwater te verwijderen. In vergelijking met conventionele biologische processen leidt dit proces tot besparingen op operationele kosten die kunnen oplopen tot 60%, terwijl de hoeveelheid slib dat gespuid moet worden sterk wordt verlaagd.

Met traditionele stikstofverwijdering is er meer zuurstof benodigd opdat al het ammonium (NH4+) met behulp van zuurstof wordt omgezet naar nitraat (NO3-). In het OLAND proces wordt circa de helft van het ammonium (NH4+) omgezet naar nitriet (NO2-)en zetten Anammox-bacteriën het ammonium en nitriet om in stikstofgas.
DeSaH past voor het OLAND proces een Rotating Biological Contactor (RBC, ook wel biorotor genoemd) toe en heeft het reactorontwerp sterk verbeterd om reeds op kleine schaal het OLAND proces in te kunnen zetten. De kleinste reactor is slechts 500L, maar uiteraard kunnen ook (veel) grotere reactoren gebouwd worden.

Het OLAND-proces wordt toegepast voor de behandeling van verschillende stikstofrijke afvalwaterstromen.

Voordelen van de OLAND reactor

 • beschikbaar in kleine volumes
 • zeer efficiënte verwijdering van stikstof
 • goed geïsoleerd, reductie warmtevraag
 • modulair
 • volledig toegankelijk voor inspectie en reiniging
 • eenvoudige procesbesturing

Struviet reactor

De struviet reactor wordt toegepast voor de terugwinning van fosfaat uit geconcentreerde afvalwaterstromen als struviet. Fosfaat is schaars aan het worden en dat maakt terugwinning steeds interessanter. Struviet precipitatie is een kosteneffectieve technologie in vergelijking met bijvoorbeeld toevoeging van ijzerzouten, voornamelijk door beduidnd goedkopere chemicaliën die verbruikt worden en omdat het restproduct een positieve waarde heeft in plaats van een grote kostenpost is. Zo is het geproduceerde struviet een uitstekende langzaam werkende meststof voor N, P en Mg.

In de struvietreactor wordt magnesium (Mg2+), fosfaat (PO43-) en ammonium (NH4+) of kalium (K+) omgezet in struviet. Door magnesiumoxide (MgCl) toe te voegen, bezinken fosfaat en ammonium als struviet (MgNH4PO4.6H20 of MAP). DeSaH past voor de struviet precipitatie een opstroomreactor toe en heeft het reactorontwerp aangepast om het reeds voor kleine hoeveelheden afvalwater geschikt te maken. De kleinste reactor is geschikt om 200 L/d te verwerken, maar uiteraard kunnen ook (veel) grotere reactoren gebouwd worden.
Struviet precipitatie wordt toegepast voor de behandeling van verschillende fosfaatrijke (50 mg/l PO4-P) afvalwaterstromen.

Voordelen van de struviet reactor

 • struviet van een goede kwaliteit
 • struviet met dezelfde vorm als kunstmestkorrels
 • vanaf kleine hoeveelheden afvalwater in te zetten
 • eenvoudige procesbesturing

Welke techniek kunnen wij voor u toepassen?