Zuiniger omgaan met water: onderzoek naar Biologische Actieve Koolfiltratie voor decentrale afvalwaterzuiveringen

De roep om duurzamer en klimaatbestendiger om te gaan met water neemt wereldwijd toe. Door de toenemende vraag en door verdroging in bepaalde regio’s is de druk op het winnen van drinkwater steeds groter geworden. Een oplossing voor dit probleem is het decentraal zuiveren van afvalwater uit woonwijken, waarbij (idealiter gezien grijs en zwart) afvalwater lokaal wordt behandeld zodat het water kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor irrigatie van de groenvoorziening in een stad.

Project “Aan de BAK
De tot nu toe gebruikte decentrale zuiveringen verwijderen jammer genoeg nog geen microverontreinigingen, zoals geneesmiddelen. Hierdoor is tijdelijke ondergrondse opslag of lozing op oppervlaktewater in de toekomst niet meer toegestaan. Binnen het Project aan de BAK onderzoeken Desah en Bioclear earth of we een aanvulling op bestaande technologie kunnen ontwikkelen die ervoor zorgt dat deze verontreinigingen wel worden verwijderd, zodat het hergebruik van water op wijkniveau mogelijk wordt en voldoet aan alle wettelijke eisen, óók die van de toekomst.
BAK staat voor Biologisch Actieve Kool. Actieve kool wordt al decennialang toegepast. De werking ervan is dat giftige verbindingen zich hechten aan het grote inwendige oppervlak van actieve kool, dat bestaat uit een fijne microstructuur met zeer veel kleine poriën. Na verloop van tijd treedt er verzadiging op van de actieve kool en moet het worden vervangen. Het idee van een BAK is dat door de beënting met speciaal daarvoor geselecteerde bacteriën de ongewenste verbindingen worden afgebroken en het actieve koolfilter wordt geregenereerd.

Wat maakt het Biologische Actief Koolfilter (BAK) uniek?
Het unieke van onze aanpak is dat we de stuurbaarheid van de microbiologische processen in actieve koolfilters mogelijk willen maken. Wij denken dat dit kan door toepassing van een geschikte voorbehandelingstechniek. Daarvoor willen we verschillende voorbehandelingsmethoden met elkaar vergelijken om de meest efficiënte te kunnen selecteren. Het idee is dat we na een voorbehandelingsstap de processen in een BAK beter kunnen reguleren, bijvoorbeeld door de toevoer van bacteriën uit het afvalwater te verkleinen of door specifieke microverontreiniging afbrekende bacteriën toe te voegen op de juiste plek in het systeem. Het einddoel is om een goed beheersbaar, controleerbaar en weinig onderhoud vergend filtersysteem te creëren dat toepasbaar is bij decentrale waterzuiveringen op wijkniveau.

Wilt u meer weten over het BAK project?  Neem dat contact op met Sybrand Metz van Desah.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Samenwerkingsverband Noord Nederland, Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, Provincie Groningen, Provincie Fryslân en de Gemeente Groningen.
Projectnummer OPSNN0399